Ημ. ανακοίνωσης 8 Ιουλ. 2019: Για τους ωφελούμενους του προγράμματος, κλικ εδώ για συνδεθείτε και να προχωρήσετε στην καταγραφή των πληροφοριακών στοιχείων σας→


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ στα πλαίσια της πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου»

Ανακοινώνεται ότι η υπ’ αριθ. 4062/13.05.2019 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ με θέμα:

«Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης υποψηφίων, δυνάμει της υπ’ αριθ. πρωτ. 2626/2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή φοιτητών που θα λάβουν οικονομική βοήθεια, στα πλαίσια της πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου» »,

βρίσκεται ανηρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΑΕΗ46ΨΖ3Π-Ν9Β.